Organizace školního roku 2019 / 2020

Začátek školního roku     po 2. září
Podzimní prázdniny   út 29. a st 30. října
Vánoční prázdniny   po 23. prosince – pá 3. ledna
Jarní prázdniny   po 3. února – ne 9. února
Velikonoční prázdniny   čt 9. dubna
Hlavní (letní) prázdniny   st 1. července – po 31. srpna

Scházení a rozcházení dětí

Děti se schází od 6:00 hodin do 8:00 hodin, děti s povinnou předškolní docházkou do 7:30 hodin. Po obědě děti z I. a III. třídy odchází v 11:45 hodin, děti z II. třídy v 12:05 hodin. Odpoledne se děti rozchází od 14:20 hodin do 16:00 hodin.

Mateřská škola se odemyká v 6:00 hodin, uzamyká se v 16:00 hodin, proto je nutné, aby si zákonní zástupci chodili pro děti s dostatečným předstihem, aby se dítě mohlo převléknout a mohlo se zákonným zástupcem do 16:00 opustit prostory mateřské školy. Ve výjimečných případech z nepředvídatelných důvodů (dopravní zácpa z důvodu nehody, vážné zdravotní důvody, apod.) je nutné kontaktovat (736 262 919) mateřskou školu a sdělit předběžnou dobu zpoždění.

Budova školy je většinu provozní doby školy uzamčena. V době scházení a rozcházení dětí (6:00–8:00, 11:45–12:15, 14:20–16:00) jsou vchodové dveře odemčeny.

Provoz ve třídách

6:00 – 7:00     II. třída
7:00 – 7:15   II., III. třída
7:15 – 15:00   všechny třídy
15:00 – 15:30   II., III. třída
15:30 – 16:00   II. třída

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata na školní rok 2019/2020 činí 220 Kč za měsíc. Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Úplatu hradí zákonní zástupci v hotovosti pedagogickému pracovníkovi ve  třídě, nebo na účet školy 1809624349/0800.

Úplatu je možné hradit předem na více měsíců. V tomto případě nesmí částka zaplacená na podzim přesáhnout výši úplaty za daný kalendářní rok a na počátku kalendářního roku nesmí zaplacená částka přesáhnout výši úplaty za leden až červen.

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, bude předškolní vzdělávání dítěte ukončeno podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do konce předškolního vzdělávání, tedy v období, kdy dítě plní povinné předškolní vzdělávání.

Stravné

Stravné hradí zákonní zástupci poskytovateli stravování v mateřské škole, kterým je Školní jídelna Základní školy Šumvald. Stravné je možné hradit prostřednictví inkasa zpětně po vyúčtování daného měsíce, nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny (tato platba se uskutečňuje předem, na začátku daného měsíce). Termín vybírání stravného určuje vedoucí školní jídelny.

V případech, kdy neproběhne inkasní platba, jsou zákonní zástupci vyzváni k neprodlené hotovostní platbě.