Organizace školního roku 2022 / 2023

Začátek školního roku     čt 1. září
Podzimní prázdniny   st 26. a čt 27. října
Vánoční prázdniny   pá 23. prosince – po 2. ledna
Pololetní prázdniny   pá 3. února
Jarní prázdniny   po 27. února – ne 5. března
Velikonoční prázdniny   čt 6. dubna
Hlavní (letní) prázdniny   so 1. července – ne 3. září

Scházení a rozcházení dětí

Děti se schází od 6:00 hodin do 8:00 hodin, děti s povinnou předškolní docházkou do 7:30 hodin. Po obědě děti se děti rozchází od 11:45 hodin do 12:15 hodin. Odpoledne se děti rozchází od 14:15 hodin do 16:00 hodin.

Mateřská škola se odemyká v 6:00 hodin, uzamyká se v 16:00 hodin. Ve výjimečných případech z nepředvídatelných důvodů (dopravní zácpa z důvodu nehody, vážné zdravotní důvody, apod.) je nutné kontaktovat (736 262 919) mateřskou školu a sdělit předběžnou dobu zpoždění.

Budova školy je po celou dobu provozu školy uzamčena. V době scházení a rozcházení dětí se zákonní zástupci dostanou do školy po zadání přístupového kódu na klávesnici u vchodu.
V ostatních případech jsou příchozím osobám dveře otevřeny elektrickým vrátným po zazvonění a identifikaci osoby pracovníkem školy prostřednictvím videotelefonu.

Provoz ve třídách

6:00 – 7:00     II. třída
7:00 – 7:15   II., III. třída
7:15 – 15:00   všechny třídy
15:00 – 15:30   II., III. třída
15:30 – 16:00   II. třída

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata na školní rok 2022/2023 činí 220 Kč za měsíc. Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Úplatu hradí zákonní zástupci v hotovosti pedagogickému pracovníkovi ve  třídě, nebo na účet školy 1809624349/0800. 

Úplatu je možné hradit předem na více měsíců. V tomto případě nesmí částka zaplacená na podzim přesáhnout výši úplaty za daný kalendářní rok a na počátku kalendářního roku nesmí zaplacená částka přesáhnout výši úplaty za leden až červen. V případě zadání trvalého příkazu je třeba nastavit příkaz tak, aby platby neprobíhaly v červenci a v srpnu.

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, bude předškolní vzdělávání dítěte ukončeno podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do konce předškolního vzdělávání, tedy v období, kdy dítě plní povinné předškolní vzdělávání.

Stravné

Stravné hradí zákonní zástupci poskytovateli stravování v mateřské škole, kterým je Školní jídelna Základní školy Šumvald. Stravné je možné hradit prostřednictví inkasa zpětně po vyúčtování daného měsíce, nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny (tato platba se uskutečňuje předem, na začátku daného měsíce). Termín vybírání stravného určuje vedoucí školní jídelny.

V případech, kdy neproběhne inkasní platba, jsou zákonní zástupci vyzváni k neprodlené hotovostní platbě.